top of page

Jednomandatowe Okręgi Wyborcze  (JOW)

 

   Na podstawie szeroko zakrojonej dyskusji społecznej i propozycjach patriotycznych organizacji działających w kraju i za granicą O.K.O.P. wspiera Jednomandatowe Okręgi Wyborcze, jako jedyną uczciwą i w pełni społecznie kontrolowaną metodę wyboru przedstawicieli Narodu we władzach Rzeczpospolitej Polskiej. Zasada JOW, musi być natychmiast zaakceptowana przez Sejm RP i wprowadzona w życie jeszcze przed wyborami.

 

 

 

1. Równa dla każdego pełnoprawnego obywatela Polski pełna swoboda indywidualnego kandydowania na posła, obejmująca cały proces wyborczy, w tym czas trwania kampanii wyborczej i jej finansowanie wyłącznie ze środków niepublicznych, z limitem wydatków równym dla kandydatów niezależnych i partyjnych.
– W celu dokonania rejestracji, kandydujący stawia się osobiście w Okręgowej Komisji Wyborczej i składa pisemne poparcie, co najmniej pięćdziesięciu wyborców danego okręgu oraz dowód wpłaty kaucji, ze środków własnych kandydata, nie wyższej niż średnie miesięczne wynagrodzenie, zwracanej, jeśli kandydat uzyska minimum 5% ważnie oddanych głosów (taki sposób zgłaszania kandydatury respektuje gwarantowane polską Konstytucją prawo każdego obywatela do swobodnego ubiegania się o mandat posła, w przeciwieństwie do gwałcącej to prawo ordynacji partyjnych list wyborczych).
– Na karcie do głosowania nazwiska kandydatów umieszcza się w kolejności alfabetycznej, a informację o ich partyjnej przynależności, umieszcza się przy nazwisku kandydata.

 

2. Podział Polski na 448 jednomandatowych okręgów wyborczych i 12 okręgów z poza granic kraju, dla wybrania takiej samej liczby posłów, zapisanej w Konstytucji (460).
Niewielkie rozmiary okręgów wyrównują szanse wyborcze kandydatów, umożliwiają i niezależnym, i partyjnym bezpośredni kontakt z wyborcami, a wybranemu posłowi realną więź z nimi i wymuszają jego przed nimi odpowiedzialność). 
Po zorganizowaniu pierwszych wyborów zgodnie z zasadami JOW Sejm musi rozpocząć prace nad zmianami w Konstytucji RP zmniejszającymi ilość posłów i okręgów wyborczych do nie więcej niż 300.

 

3. Posłem zostaje zdobywca największej liczby głosów oddanych w jednej turze głosowania.
(Ogranicza to partyjne manipulacje, nieodłączne w przypadku wyborów dwu-turowych, i mobilizuje wyborców do poparcia konkretnego kandydata. Przy remisie, decyduje losowanie; gdy jest tylko jeden kandydat, posłem zostaje bez głosowania, brak kandydatów, oznacza brak posła w danym okręgu).

 

4. Wybory muszą być przeprowadzone według zasad zawartych w żądaniach Konfederacji O.K.O.P.

 

5. Prawo do odwołania posła w czasie trwania kadencji


Poseł jest odwołany, gdy zweryfikowana liczba podpisów wyborców domagających się jego odwołania, zbieranych po roku od wyborów, przekracza liczbę głosów, jakimi został wybrany. Odwołany nie może kandydować ponownie.


Spełnienie wszystkich zasad Reguły wyborczej JOW w wyborach do Sejmu RP, warunkuje pełną wolność i uczciwość wybierania posłów, podejmujących działanie dla dobra wspólnego oraz rokuje następujące efekty:
– odpowiedzialność posłów przed ich wyborcami (w okręgach);
– partnerstwo władzy z obywatelami, upowszechniające wśród obywateli poczucie odpowiedzialności za dobro wspólne, niezbędne w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego;
– pozytywna selekcja kadr sprawujących władzę i stabilny rząd służący narodowi;
– w następstwie swobody kandydowania i podziału Polski na 460 JOW – decentralizacja życia politycznego, jego jawność i ożywienie, co sprzyja swobodnemu zawieraniu porozumień:
a. wewnątrz okręgowych, wyłaniających kandydatów o największych szansach zdobycia mandatu, dla danej opcji politycznej;
b. porozumień międzyokręgowych, dla oddolnego tworzenia ugrupowań politycznych;
– zmiana charakteru partii politycznych z wodzowskiego na obywatelski;
– utrudnienie dostępu do władzy dla ugrupowań skrajnych. 

bottom of page