top of page

Nie żądamy wiele, ale żądamy natychmiast !!

Dlaczego te dwie sprawy uważamy za najważniejsze?

 

 

Uczciwe Wybory

 

    W zeszłym roku media głównego nurtu odżegnywały Polaków od czci i wiary za „wybór grylowania” z rodziną zamiast wzięcie udziału w wyborach. Polacy pokazali swoim działaniem, że nie jesteśmy aż tacy naiwni i głupi jak by tego sobie życzyli zarządcy naszego kraju. Udział w wyborach, w których wyniki są z góry przesądzone jest bzdurą i stratą czasu.  Nie trzeba nikogo przekonywać, że Polacy stawiliby się na wyborach gremialnie, jeżeli mieliby pewność, że ich głos będzie policzony. Jest także w Polsce wielu posiadających kwalifikacje prawdziwych patriotów, którzy przy obecnej Ordynacji Wyborczej nie chcą z siebie robić kpiny i uwierzytelniać swoją kandydaturą „wyborczego przekrętu”. Osoby te z pewnością zastartowałyby w wyborach przeprowadzonych uczciwie. Wybranie naszych polskich przedstawicieli do władz Państwa jest pierwszym i podstawowym krokiem do naprawy wszystkich naszych problemów. Tylko Polacy uczciwie i honorowo reprezentujący Naród mogą doprowadzić do szybkich zmian i uratowania Naszej Ojczyzny Polski. Obecne protesty górników i rolników pokazują wyraźnie, że po stronie rządowej mamy do czynienia z wrogami naszej Ojczyzny, którzy reprezentują w najlepszym wypadku swój własny interes, a niestety w większości interes obcych państw i struktur politycznych. Uczciwe i kontrolowane przez samych Polaków wybory są obecnie sprawą najważniejszą, dlatego O.K.O.P. prosi wszystkich o tymczasowe zawieszenie zaangażowania w inne sprawy społeczne i polityczne kraju i poświęcenie całej swojej energii i czasu na dogłębne uporządkowanie kwestii wyborów. Konfederacja przestawiła powyżej propozycję zmiany procedury wyborczej, która zapewni całkowitą kontrolę na wyborami. Wprowadzenie jej w życie wiąże się oczywiście z kosztami i ten argument będzie zapewne podstawowym ze strony obecnych władz. W kontekście jednak ostatniego przekazania władzom Ukrainy 100 milionów Euro w formie bezzwrotnej na cele wojenne uzyskanie funduszy na najważniejszą w państwie reformę nie może być żadnym argumentem. Pozostawanie przy władzy osób niewybranych przez Naród w uczciwych wyborach, kosztuje nas wszystkich dużo więcej niż pieniądze potrzebne na przeprowadzenie ich w rzetelny i w pełni kontrolowany przez obywateli sposób.

 

 

Zniesienie Podatku Dochodowego

 

Podatek dochodowy w wysokości 10% jest w obecnej sytuacji, jedynym uczciwym obowiązkiem płatniczym obywatela w stosunku do Państwa. W okresie trzech lat od jego wprowadzenia struktury państwowe i administracyjne muszą być zreformowane tak, aby po upływie tego czasu podatek dochodowy został całkowicie zniesiony. Obniżenie podatku dochodowego i późniejsze jego zniesienie wiązać się musi także z obniżeniem podatku VAT, który nie może przekraczać 10% wartości zakupywanego przedmiotu. Zmiany takie natychmiast doprowadzą do rozwoju gospodarczego kraju dając obywatelowi większą siłę nabywczą, właścicielom firm więcej pieniędzy na rozwój przedsiębiorstw i zwiększenie zatrudnienia, rolnikom możliwość zwiększenia rodzimej produkcji żywności dla lokalnego odbiorcy. Zatrzyma to również masowe wyjazdy młodych Polaków za granicę stwarzając im godne warunki życia w swoim własnym kraju.

Tłumaczenie przez obecnie rządzących, że nie będzie wystarczająco pieniędzy na szkoły i drogi nie jest zgodne z rzeczywistością. Podatek doliczany do benzyny i inne płatności związane z komunikacją płacą za utrzymanie dróg, a część podatku od nieruchomości pokrywa edukację i szkoły. Odbierane nam pieniądze trafiają w całości na spłatę długów zaciągniętych bezprawnie w zagranicznych bankach i utrzymanie administracji zajmującej się sciąganiem tego podatku. Długi te są w zasadzie wirtualne, a olbrzymie pieniądze wzięte na spore oprocentowanie nie są widoczne w formie nowej infrastruktury, stworzonych miejscach pracy czy w rozwoju techniczno- naukowym Naszego Kraju. Za długi te odpowiedzialność ponoszą niegospodarni zarządcy Polski, którzy muszą być natychmiast z nich rozliczeni i pociągnięci do prawnej odpowiedzialności.

Przeprowadzenia następnych wyborów pod kontrolą społeczną i w sposób niepozostawiający wątpliwości, co do uczciwości liczenia głosów.

 

 

Ogólnoświatowa Konfederacja Organizacji Polskich przedstawia program całkowitego zabezpieczenia wyborów i żąda natychmiastowego wprowadzenia go w ramy Ordynacji Wyborczej, oraz natychmiastowego wprowadzenia do Konstytucji RP następującej zmian:

 

Art. 1  Wybory

 

§ 1. Wybory są podstawową formą bezpośredniego zarządzania Rzeczpospolitą. Poprzez wybór swoich przedstawicieli Naród, ustanawia władzę Rzeczpospolitej. Wybory są szczególnie chronione przez władze RP i podlegają kontroli społecznej zgodnie z wytycznymi Konstytucji. Fałszowanie wyborów jest przestępstwem przeciwko Racji Stanu RP i podlega najwyższej możliwej każe łącznie z karą śmierci.

 

§ 2. Wybory przeprowadza Państwowa Komisja Wyborcza (PKW) w składzie 12 osób. Członkostwo PKW ograniczone jest do jednej kadencji. Członkowie PKW stanowić muszą najwyższy autorytet moralny i etyczny w Rzeczpospolitej Polskiej. Osoby biorące udział w pracach PKW mogą być powołane ponownie do Komisji po upływie dwóch następujących po sobie kadencji. Członków PKW mianuje Sejmowa Komisja Wyborcza(SKW) na okres 3 lat. W skład SKW wchodzą posłowie wszystkich partii, stronnictw i grupy posłów niezależnych w ilości wprost proporcjonalnej do ich przedstawicieli w Sejmie. Członkowie SKW wybierani są losowo. W SKW musi być, co najmniej 30 członków i proporcjonalną nierówność procentową wypełnia się posłami niezależnymi. Członkowie SKW wybierają z pośród siebie: przewodniczącego, vice-przewodniczącego i sekretarza Komisji.

 

§ 3. Organem obywatelskim nadzorującym Wybory jest Narodowa Komisja Wyborcza (NKW). Członkiem NKW może zostać każdy obywatel RP, który ukończył 25 lat i nie był karany za przestępstwa kryminalne. Członkostwo w NKW jest jednym z zaszczytnych obowiązków obywatelskich. Naboru do NKW dokonuje SKW. Obywatel RP wezwany do społecznej funkcji Członka NKW może być z obowiązku członkostwa zwolniony tylko w szczególnych i uzasadnionych przypadkach, o których zadecyduje Sejmowa Komisja Wyborcza (SKW). Wniosek o zwolnienie z obowiązku członkostwa musi wypłynąć od obywatela. PKW ani SKW nie mogą odwołać Obywatela z członkostwa w NKW, jeśli spełnia on warunki ustalone w Konstytucji.

 

§ 4. Wybory organizowane są na wniosek SKW, przeprowadzone są przez PKW i nadzorowane są przez NKW.

 

§ 5. Obszar RP podzielony jest na Okręgi Wyborcze zgodnie z Podziałem Administracyjnym Kraju.

 

§ 6. W okręgach tych obowiązują zasada Jednomandatowych Okręgów Wyborczych

 

§ 7. SKW na 90 dni przed wyborami wysyła zawiadomienia do Obywateli wybranych w drodze losowania, aby wypełnili Obywatelski Obowiązek udziału w pracach Narodowej Komisji Wyborczej na poszczególnych szczeblach wyborczego podziału kraju.

 

§ 8. Wybory do Sejmu RP przeprowadzane są w jednomandatowych okręgach wyborczych. Obywatele okręgu wybierają kandydata i zostaje on wybrany bezwzględną, największą ilością uzyskanych głosów.

 

§ 9. Sejm RP składa się z 326 posłów zgodnie z podziałem terytorialnym kraju na 300 jednomandatowych okręgów wyborczych oraz posłów reprezentujących znaczące mniejszości narodowe w ilościach: mniejszość ukraińska - 5 (pięciu) posłów, mniejszość rosyjska – 4 (czterech) posłów, mniejszość niemiecka – 3 (trzech) posłów, mniejszość żydowska - 2 (dwóch) posłów, a także posłów reprezentujących Polaków mieszkających poza granicami RP(§10). Każdy kandydat ubiegający się o stanowisko posła zobowiązany jest do upublicznienia swojej narodowości.

 

§ 10. Obywatele RP mieszkający poza granicami kraju mogą głosować w lokalach wyborczych utworzonych przez Placówki Dyplomatyczne RP, które utworzone zostaną przy współpracy z PKW.

- Obywatel RP mieszkający poza granicami kraju mogą głosować w wyborach na Prezydenta RP oraz wybierać swoich przedstawicieli w Sejmie RP i Senacie RP.

- Obywatele RP mieszkający poza granicami kraju mogą wybrać: czterech (4) Posłów na Sejm RP z obszaru Europy (poza obszarem RP), trzech (3) Posłów na Sejm RP z obszaru Ameryki Północnej, dwóch (2) Posłów na Sejm RP z obszaru Ameryki Południowej, jednego (1) Posła na Sejm RP z obszaru Azji, jednego (1) Posła na Sejm RP z obszaru Afryki i jednego (1) Posła na Sejm RP z obszaru Australii.

- Kandydaci na Posłów na Sejm RP z poza granic kraju muszą być autochtonicznymi obywatelami RP.

- W wypadku braku kwalifikujących się kandydatów z poza granic kraju, ilość posłów będzie ograniczona do posłów wybranych na terytorium RP.

 

 

§ 11. Procedury Wyborcze muszą przebiegać zgodnie z wytycznymi Konstytucji

- Każda karta do głosowania musi składać się z części oryginalnej (wypełnionej przez głosującego) i dwóch kopii powstałych w wyniku odciśnięcia wpisu z części oryginalnej. Oryginał i każda z kopi zawartych w Karcie do Głosowania muszą zawierać ten sam niepowtarzalny kod paskowy oraz numer ewidencyjny.

- Część oryginalna musi być koloru białego i zawierać wyraźną instrukcję głosowania. Musi być także oznaczona w wyraźny sposób numerem „1” i określeniem „Państwowa Komisja Wyborcza (PKW)”.

- Część druga wygenerowana w formie odciśniętej kopii musi być koloru zielonego zawierać ten sam kod paskowy i numer ewidencyjny, co część pierwsza i zawierać wyraźną instrukcję głosowania. Musi być także oznaczona w wyraźny sposób numerem „2” i określeniem „Narodowa Komisja Wyborcza (NKW)”.

- Część trzecia wygenerowana w formie odciśniętej kopii musi być koloru żółtego, zawierać ten sam kod paskowy i numer ewidencyjny, co część pierwsza i druga oraz zawierać wyraźną instrukcję głosowania. Musi być także oznaczona w wyraźny sposób numerem „3” i określeniem „Kopia dla Głosującego”.

 

§ 12. Każdy lokal wyborczy musi być wyposażony w dwie urny wyborcze zbudowane z przezroczystego tworzywa sztucznego wyraźnie oznaczone, jako Urna numer „1 – PKW” i Urna numer „2 - NKW”.

  • Urny muszą być wyposażone w czytnik kodu kreskowego i skaner, który przekaże wynik głosowania każdej Karty do Głosowania do ogólnie dostępnej w Internecie bazy danych, gdzie każdy głosujący będzie mógł wpisując numer swojej Karty sprawdzić czy została one policzona i w jaki sposób numerycznie zmieniła ilość oddanych głosów na danego kandydata. Wyniki z głosowania w urnie PKW i NKW muszą być dostępne na oddzielnych specjalnie do wyborów przygotowanych stronach internetowych, które będą zawierały informacje z poszczególnych lokali wyborczych.

 

  • W każdym lokalu wyborczym muszą być zamieszczone kamery systemu ochrony w wyraźny sposób rejestrujące obydwie urny od strony wrzucania głosów. Kamery te muszą być „na żywo” dostępne na stronie internetowej. Nagranie z kamer musi być przekazane razem z wynikami wyborów do SKW

 

  • Po zamknięciu Lokalu Wyborczego każda z komisji:

     - przeliczy ręcznie głosy ze swojej urny i przygotuje raport, który członkowie komisji podpiszą

     - zeskanuje raport i zamieści na stronie internetowej w dziale wyników swojego Lokalu Wyborczego.

     - skopiuje podpisany raport i wywiesi w publicznym miejscu w Lokalu Wyborczym

     - oryginał wraz z Kartami do Głosowania komisje umieszczą w zabezpieczonych kopertach, zapieczętują i odeślą bezpieczną drogą do Sejmowej Komisji Wyborczej

 

  • W końcowym zestawieniu elektronicznego raportu z głosowania dostępnego na stronie Internetowej PKW i NKW muszą być podane:

     - Ilość oddanych głosów

     - Ilość głosów ważnych i ich numery oraz zeskanowane obraz

     - Ilość głosów nieważnych, ich numery oraz zeskanowane obraz

 

  • Oficjalne Wyniki wyborów ogłasza Przewodniczący Sejmowej Komisji Wyborczej po upływie dwóch tygodni od dnia głosowania, jeżeli w tym czasie nie wpłyną do SKW wnioski od kandydatów o powtórne przeliczenie głosów.

 

  • Powtórne przeliczenie głosów może być zarządzone tylko w wypadku, kiedy różnica pomiędzy wynikami głosowania jest nie wiesza niż 2% ogólnej ilości ważnych, oddanych głosów, lub nastąpiły inne udokumentowane naruszenia wymogów określonych w Konstytucji.

 

  • W sytuacji podstawnego zaskarżenia wyników wyborów, aby wybory mogły być uznane za ważne, wszystkie głosy oddane do PKW i do NKW muszą być przeliczone ręcznie w obecności przedstawicieli kandydatów i wyniki elektroniczne, PKW i NKW muszą się ze sobą zgadzać.

 

Bezzwłocznego obniżenia podatku dochodowego do 10%.

 

Podatek ten powinien obowiązywać na poziomie 10% w okresie przejściowym trzech lat, po czym musi być całkowicie zniesiony. Sciąganie z obywateli podatku od wypłaty jest bezprawnym złodziejstwem i nie może dokonywać się w praworządnym państwie.

 

Tym samym żądamy podwyższenia opodatkowania zagranicznych koncernów działających na terenie Polski i wyprowadzających z naszego kraju miliardy złotych rocznie. Żądamy wprowadzenia regulacji prawnych nakazujących wszystkim zagranicznym koncernom, a zwłaszcza bankom i instytucjom finansowym do obligatoryjnego inwestowania 50% dochodu uzyskanego w Polsce na trenie naszego kraju pod karą odebrania licencji i zakazu 

działalności w obrębie naszych granic.   

 

 

 

Dość okradania nas przez kolejne zmiany bankierskich pachołków zasiadających u władzy Rzeczpospolitej. Dość wypędzania z Polski za chlebem kolejnych milionów młodych ludzi.

 

10% - Tyle się należy !!!

 

bottom of page